ประวัติสถานีตำรวจภูธรซำสูง

สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2510 ตามโครงการยูซ่อม ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ให้เป็นสถานีตำรวจภูธร ประจำตำบลกระนวน แต่เนื่องจากตำบลกระนวน อยู่ในอำนาจการสอบสวน ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การตั้งชื่อสถานีตำรวจภูธร ตำบลกระนวนนั้นทำให้ชื่อสถานี ซ้ำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน จึงตั้งชื่อสถานีตำรวจภูธรประจำตำบลกระนวนว่า "สถานีตำรวจภูธรซำสูง" คำว่า "ซำสูง" ได้มาจากการคิดค้นสรรหาของอดีตข้าราชการตำรวจ 2 ท่าน คือ จ.ส.ต.บัณฑิต โพธิยา ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว และ ส.ต.ท.สังวร สมวงษา ปัจจุบันมีบ้านพักอยู่ที่ บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ต.กระนวน กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้า สถานีคนแรกคือ จ.ส.ต.ระวี ศรีทรัตน์ มีข้าราชการชั้นประทวน ประจำ จำนวน 12 นาย อยู่ในอำนาจการสอบสวนของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2528 สถานีตำรวจภูธรซำสูง ได้ยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลซำสูง โดยแยกอำนาจการสอบสวน จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ร.ต.อ.วิชานน์ ศรีแก้ว สารวัตรสถานีตำรวจภูธร ตำบลซำสูงคนแรก

ซึ่งเดิมสถานีตำรวจภูธรซำสูง ตั้งอยู่ที่บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรตำบลซำสูง ตั้งอยู่ห่างจากถนนสายกระนวน - เชียงยืน ประมาณ 15 เมตร ทาง ร.ต.อ.วิชานน์ ศรีแก้ว สารวัตรสถานีตำรวจภูธร ตำบลซำสูง เห็นว่าตัวสถานี  อยู่ใกล้ถนนเกินไปคาดว่าจะไม่ปลอดภัยจึงมีแนวความคิดที่จะย้ายตัวสถานีไปตั้งในบริเวณ เดิมแต่ให้ห่างจากถนนประมาณ 50 เมตร ต่อมา ร.ต.อ.วิชานน์ ศรีแก้ว สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลซำสูงได้ร่วมกับ ชาวบ้านกระนวน ได้ย้ายสถานีตำรวจภูธรตำบลซำสูงตำบลซำสูง โดยใช้ลอกเคลื่อนย้ายตัวสถานีฯ ไปโดยไม่มีการรื้อถอน แต่อย่างใด และไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ และบริเวณสถานีตำรวจฯ ยังไม่มีรั้วล้อมมีเพียงลวดหนามล้อมไว้

ต่อมาปี พ.ศ.2537 สถานีตำรวจภูธรตำบลซำสูง ได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูง โดยมี พ.ต.ท.จำแรง สุดใจ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูงได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจ ให้จัดสร้างสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอซำสูง แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรฯ เดิม ประมาณ 100 เมตร เป็นสถานีตำรวจฯ รูปแบบใหม่และ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 กำหนดตำแหน่ง ผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูง เป็น รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2537 โดยมี พ.ต.ท.สุวิทย์ โพธิ์หล้า รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูง เป็น ผู้บริหารแต่ปี 2537 ถึง ปี พ.ศ.2541 และเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอซำสูง เป็น ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอซำสูง คือ พ.ต.อ.นพดล โรจนกุศล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปี พ.ศ.2547 โดยในปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรซำสูง คือ พ.ต.อ.สุรกิจ อินอ่ำ ดำรงตำแหน่งแต่ปี พ.ศ.2560 ในปัจจุบัน

 

 

 
สถานีตำรวจภูธรซำสูง จังหวัดขอนแก่น
140 หมู่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40170

โทร. 0-4321-9080 Fax. 0-4321-9304
E-mail. : [email protected]